ඇනිමෙ Anime ගැඹුරින් සීරියල් ටීවී

කුෂීඩා ප්‍රභූන්ගේ පන්ති කාමරයේදී හොරිකිතට වෛර කරන්නේ ඇයි?

ඇයි කුෂිදා වෛරය හොරිකිටා? Well if you’ve just finished watching Elite වාරයේ පන්ති කාමරය 2, and also the first season, then you might be asking that exact question. Well, in this post, we will explain, in detail, why it is that කුෂිදා holds such hatred for හොරිකිටා. This post contains spoilers up to Classroom of the Elite Season 2

ඇස්තමේන්තුගත කියවීමේ කාලය: 5 මිනිත්තු

කව්ද කුෂිදා? තුළ ප්‍රභූ පංති කාමරය, the character known as කුෂිදා joins Class D with කියොතක and the other characters. At first, she seems really nice, however, later in season 1, it’s revealed that she puts on this act of being friendly and kind to the characters, when in reality, she has a second personality, which is mean, spite-full, bitter, manipulative and so on. When she’s in front of her classmates however, she’s a different person entirely.

Important scene from Season 1

In season 1, there’s a moment where කුෂිදා is by the sea, and she thinks she’s alone. She starts kicking the railing, and shouting stupid හොරිකිටා “I hate her, I hate her”.

Like always though, කියොතක is lurking in the shadows, spying on her. At that moment, Kiyotaka’s phone beeps, and කුෂිදා demands for the person hiding to identify themselves.

Now, for some reason, කියොතක decides to come out of the bushes and present himself to her, and this is where things get interesting. I’m quite sure he could have quietly snuck off and got away from her in the cover of darkness but maybe he didn’t want to get mud on his uniform or something.

කුෂිදා හොරිකිතට වෛර කරන්නේ ඇයි?
© Lerche Studios (Classroom of the Elite Season 2)

Anyway, after seeing that කියොතක has been spying on her, she starts talking to him, then proceeding to grab his hand on put it on her breast. This means his “DNA” and “fingerprints” are on her jacket. She does this not only to potentially blackmail him in the future, but also so he does not speak about their little conversation.

This takes place in the one of the earlier episodes of කන්නයේ 1 වේ, and it’s important because it illustrates what she is willing to do to get what she wants and to protect her real identity from being revealed.

It’s interesting because while කියොතක elects to stay in the shadows, and not reveal his true identity by just staying out of peoples view and acting plain and boring, කුෂිදා puts on an act to completely fool her classmates so they never even suspect she has a secret side.

Why does Kushida hate Horikita?

හේතුව කුෂිදා වෛර කරයි හොරිකිටා is because both her & කුෂිදා went to the same school before they came to the පුහුණු අධ්යාපනික ආයතනය. මෙම කාලය තුළ, කුෂිදා loved being the centre of attention, and getting praise from other students.

But when this started to fade, she became bitter and resentful. This lead her to start a blog where she wrote about her classmates and how much she disliked them and about all their secrets.

One day, one of her classmates sees the blog and realises who’s behind it. In an instant the whole class turns on her, and she becomes the centre of attention, but not in a good way like she’s used to.

So, because of this, කුෂිදා වෛර කරයි හොරිකිටා and want’s her out so no one who knew about her past can expose her to her new friends at the පුහුණු අධ්යාපනික ආයතනය.

කුෂිදා හොරිකිතට වෛර කරන්නේ ඇයි?
© Lerche Studios (Classroom of the Elite Season 2)

It’s not even made clear if හොරිකිටා knows for sure that කුෂිදා wrote this blog about her past classmates and became hated by them, but the mere fact that she went to the same previous school as her means she has to go. It’s a harsh but solid approach to make sure no one knows. And hence, this is why කුෂිදා hates her, and wants her gone.

ඒකට තවත් හේතුවක් කුෂිදා වෛර කරයි හොරිකිටා is that she get’s all the attention. It’s හොරිකිටා that gets the credit for Kiyotaka’s master plan at the end of season 1 when they participate in the Island Test that meat that පංතිය D came out on top, and it’s හොරිකිටා that that is the Class leader, making most of the decisions and therefore getting most of the attention. This makes කුෂිදා jealous, and it adds to her hatred.

In Kushida’s eyes she should be the centre of attention not හොරිකිටා, and the fact that she went to the same school as her and knows or even could know about her past means she has to be removed from the school to protect Kushida’s fake personal she puts on.

Does Kushida still hate Horikita?

Near the end of the second season, කුෂිදා සහ රියුන් are set up, as she tries to get හොරිකිටා excluded from the පුහුණු අධ්යාපනික ආයතනය permanently. During this time කියොතක sets them both up and secretly threatens them to never attack හොරිකිටා නැවතත්.

එය වැඩ කරනවා. කුෂිදා & රියුන් back off from හොරිකිටා, but with great reluctance. It would be safe to assume that කුෂිදා still hates her, since she didn’t get what she wanted and හොරිකිටා is still at the school.

Nevertheless, it doesn’t matter, since කියොතක plans to get rid of කුෂිදා. This is something we can expect for season 3. So make sure you stay up for our news on Season 3. See our blog on Elite වාරයේ පන්ති කාමරය 3 වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා.

If you enjoyed this post, please support us by either buying some merchandise from අපේ සාප්පුව, liking this post and sharing it, and also leaving your thoughts in the comments below.

You can also sign up to our email dispatch below, so you never miss a post from us, and get updated about our blog and what we do here. You’ll also get some coupon codes as well. We do not share your email with any 3rd parties so sign up below now.

සැකසීම…
සාර්ථකත්වය! ඔබ ලැයිස්තුවේ සිටී.

3 අදහස්

අදහස අත්හැර

Translate »
කෝඩ් හෙල්ප් ප්‍රෝ මඟින් බල ගැන්වෙන දැන්වීම් අවහිර කරන්නාගේ ප්‍රතිරූපය

දැන්වීම් අවහිර කරන්නා අනාවරණය විය!

ඔබ දැන්වීම් අවහිර කිරීමට දිගු භාවිතා කරන බව අපි හඳුනාගෙන ඇත. අපි අපගේ අන්තර්ගතයෙන් 99% ක් නොමිලේ පිරිනමන්නෙමු, ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර කරුණාකර ඔබේ දැන්වීම් අවහිර කරන්නා ක්‍රියා විරහිත කරන්න. ඔබට ස්තුතියි.

බල ගැන්වුයේ
හොඳම Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock